Swami in his ashram with some devotees

Courtesy: Anjali and Ravi Raman Raina, Houston, Texas